Política de la companyia

Assegurar la confidencialitat, integritat i disponibilitat de la informació.

Complir tots els requisits legals i contractuals aplicables.

Tenir un pla de continuïtat que permet recuperar-se d’un desastre al més aviat possible.

Formar i conscienciar tots els empleats en matèria de seguretat de la informació.

Gestionar adequadament totes les incidències ocorregudes.

Tots els empleats són informats de les seues funcions i obligacions de seguretat i són responsables de complir-les.

Millorar de manera contínua el sistema i, per tant, la seguretat i la qualitat de la informació de l’organització.

La qualitat final del producte o servei lliurat al client és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció, detecció i correcció durant tot el cicle del producte o servei.

Les Exigències Contractuals, els desitjos i les expectatives dels clients són l’únic criteri per establir el patró de qualitat dels nostres productes i serveis.

Complir i vetllar per la protecció de les dades gestionades dels clients sobre la base dels acords contractuals establerts.

La qualitat és una tasca comuna a totes les àrees de la Companyia, cadascuna de les àrees ha d’assumir que és client i proveïdor de departament i persones de l’organització.

Cada empleat de SIM és responsable de la Qualitat de la feina. La Direcció de qualitat és responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius del sistema de gestió, comprovant-ne les execucions mitjançant auditories i anàlisi de dades.