Política de privacitat

Aquesta Política de Protecció de Dades s'aplicarà a la navegació pel portal https://sim.cat, i als seus subdominis, així com a la contractació, si escau, dels nostres serveis.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

SISTEMES INFORMÀTICS A MIDA, SL, en en davant SIM, amb domicili a Sant Cugat del Vallès, Plaça de la Unió, 1, 08172, C.I.F, B-61879789, i adreça de correu electrònic info@sim.cat.

Delegat de Protecció de Dades: info@sim.cat

Quines dades personals tractem?

Dades didentificació. Nom i cognoms, empresa que representa, adreça postal i electrònica, i telèfon corporatius.

Informació sobre les vostres visites a la nostra pàgina web. Adreça IP del dispositiu, data i hora d’accés, navegador, sistema operatiu. Per a més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

Qualsevol dada personal que vostè., de forma voluntària, ens envieu mitjançant correu electrònic.

Qualsevol dada personal que vostè, de forma voluntària, ens proporcioni a través dels diferents formularis del site.

Qualsevol informació que vostè, de forma voluntària, comparteixi públicament a les xarxes socials de SIM. Aquesta informació estarà subjecta a la política de privadesa de la xarxa social en què vostè la comparteixi, per la qual cosa us recomanem que reviseu la configuració de privadesa del vostre perfil.

Com obtenim les vostres dades personals?

Les dades que tractem són:

Els que ens facilita a través dels diferents formularis del site;

Els que ens envieu voluntàriament mitjançant correu electrònic;

Els que ens facilita en contractar els nostres productes i/o serveis;

Els que vostè comparteixi voluntàriament a les xarxes socials.

Tractem dades de menors?

Els nostres serveis no s’adrecen a menors d’edat.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que comparteixi a les nostres xarxes socials imatges en què apareguin menors de 14 anys, s’ha d’assegurar de comptar prèviament amb l’autorització del pare/mare/tutor o representant legal del menor. SIM es reserva el dret de sol·licitar-li en qualsevol moment l’acreditació d’aquesta autorització.

Per què tractem les vostres dades personals? Legitimació

SIM podrà tractar les vostres dades personals amb les següents finalitats i legitimació:
 
Dades personals que vostè ens facilita a través dels formularis de la nostra web, o subscriure’s a la newsletter de SIM
 
Finalitat: Facilitar-li la informació que vostè sol·liciti sobre els nostres serveis, en el marc de la nostra gestió comercial, elaboració de perfils comercials i enviament de comunicacions comercials personalitzades sobre la base de les teves preferències.
 
Legitimació: El nostre interès legítim d’atendre de forma adequada la vostra sol·licitud i entaular, si escau, relacions comercials amb l’empresa que representa. Igualment, quan el tractament de les vostres Dades impliqui l’elaboració de perfils comercials o quan la informació sobre els nostres serveis es facilita mitjançant correu electrònic, SIM demana prèviament el consentiment de l’interessat. Podreu revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: info@sim.cat.
 

Dades personals que vostè ens facilita en contractar els nostres productes o serveis

Finalitat: Garantir la prestació correcta dels serveis que la seva empresa contracti amb nosaltres.
Legitimació: L’execució del corresponent contracte de prestació de serveis, i el compliment de les nostres obligacions legals que se’n deriven.


Dades personals que vostè comparteix a les nostres xarxes socials


Finalitat: SIM utilitza les xarxes socials per publicitar els seus serveis.
Legitimació: En compartir les seves dades a les nostres xarxes socials, vostè consenteix expressament i ens autoritza a reproduir-les i comunicar-les públicament en aquestes xarxes amb les finalitats abans expressades.

Podeu revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: info@sim.cat.

En cas de no estar interessat en el tractament de les vostres dades a través de les xarxes socials de SIM en els termes expressats amb anterioritat, preguem s’abstingui de compartir-les.

En cas que SIM necessiti tractar les seves dades amb finalitats diferents de les esmentades anteriorment, sol·licitarà el seu consentiment exprés, que podrà revocar en qualsevol moment de forma unilateral.

Butlletins informatius i comunicacions comercials

SIM podrà enviar butlletins informatius i comunicacions comercials sobre els nostres serveis o sobre l’organització d’esdeveniments relacionats amb aquests a aquelles persones que hagin atorgat prèviament el seu consentiment exprés.

Vostè tindrà la possibilitat de sol·licitar el cessament de l’enviament d’aquests butlletins i comunicacions en els termes previstos a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, i de revocar-ne el consentiment de forma gratuïta i unilateral. , en qualsevol moment, donant-se de baixa clicant a l’apartat “UNSUBSCRIBE” al peu dels butlletins i comunicacions, o enviant un correu electrònic a la següent adreça: info@sim.cat.

Qui té accés a les vostres dades personals?

Les vostres dades personals només es comunicaran a aquelles persones o entitats que necessitin accedir-hi en el marc dels tractaments detallats en els apartats anteriors (Encarregats del Tractament). En qualsevol altre cas, abans de cedir les vostres dades a tercers sol·licitarem el vostre consentiment. SIM vetllarà perquè els Encarregats del Tractament de les vostres dades personals garanteixin el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, preservant la seguretat i confidencialitat de la informació.

Per quant de temps conservem les vostres dades personals?

Les vostres dades personals seran conservades pel temps que sigui necessari per complir amb les finalitats per als quals van ser recollides. Transcorregut aquest temps, SIM procedirà a suprimir-los dels seus sistemes, sense perjudici de la possibilitat de conservar-los, limitant-ne el tractament a l’exercici i la defensa de reclamacions, en els termes previstos per la legislació aplicable.

Quines mesures de seguretat apliquem al tractament de dades personals?

SIM implementa mesures de seguretat per garantir la integritat de les dades personals, així com la confidencialitat en el tractament d’aquests, tenint en compte l’estat de la tecnologia. En aquest sentit, hem adoptat, entre d’altres, les mesures de seguretat següents:
a) La pseudonimització i el xifratge de dades personals;
b) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament;
c) la capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic;
d) Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

Quins són els vostres drets?

Vostè podrà exercitar els drets que s’enumeren a continuació, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça següent: info@sim.cat

Sol·licitar, en qualsevol moment, que SIM us confirmi si esteu tractant les vostres dades personals o no.

Accedir a les vostres dades personals, sol·licitar la rectificació d’aquelles que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van demanar.

En determinats casos, sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest supòsit, només conservarem les vostres dades per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies, oposar-se al tractament de les vostres dades.

Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.

Revocar el consentiment que, si escau, heu atorgat per al tractament de les vostres dades per part de SIM

Presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.